Regulamin przekazywania darowizn

§1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Przekazywania Darowizn (dalej jako: „Regulamin Darowizn”) stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną wraz z Polityką Cookies (dalej jako: „Regulamin”). Przyjęte w Regulaminie pojęcia mają analogiczne znaczenie na gruncie niniejszego Regulaminu Darowizn.
 1. Regulamin Darowizn określa zasady przekazywania darowizn na rzecz Fundacji za pośrednictwem Serwisu (www.projekt52.com), w tym przy pośrednictwie operatora Przelewy24.
 1. Pod pojęciem operatora Przelewy24 należy rozumieć: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887.
 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Darowizn.
 1. Pod pojęciem „Darowizny” rozumie się przekazane na rzecz Fundacji środki pieniężne lub rzeczy.

§2
Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna (dalej jako: „Darczyńcy”).
 1. Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 1. Przekazanie darowizny może nastąpić w drodze przelewu bankowego na dane udostępnione w ramach Serwisu lub za pośrednictwem usług oferowanych przez operatora Przelewy24. Za bezpieczeństwo transakcji (darowizn) przekazywanych za pośrednictwem operatora Przelewy24 opowiadają Przelewy24. Szczegóły dotyczące funkcjonowania usług operatora Przelewy24 dostępne są pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 1. Przekazane darowizny przeznaczane są wyłącznie na działania związane z celami statutowymi Fundacji.
 1. Operator Przelewy24 umożliwia przekazywanie darowizn za pośrednictwem prowadzonego przez niego serwisu Przelewy24. Skorzystanie z usług operatora Przelewy24 następuje po przekierowaniu do serwisu prowadzonego przez Przelewy24.

§3
Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://projekt52.com/polityka-prywatnosci

§4
Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Darczyńca może zgłosić reklamację w zakresie funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w zakresie przekazywania darowizn.
 1. Reklamację należy zgłosić na adres: wspolnota@metanoia.priv.pl, wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i ewentualnie szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Fundacja ma prawo do zmiany Regulaminu Darowizn w dowolnym momencie. Zmiana wchodzi w życie w dniu jej opublikowania.
 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu Darowizn okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.