Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką cookies

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 1. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.

Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Fundację, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Fundację za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem Serwisu.

Fundacja – Fundacja Aplica z siedzibą pod adresem ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000507095, NIP: 6443506842, REGON: 243549516 (telefon: +48 795 768 694, adres e-mail: wspolnota@metanoia.priv.pl).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – witryna internetowa działająca pod adresem www.projekt52.com, www.metanoia.priv.pl, www.aplica.pl, www.szkola-liderow.eu, www.strefa-zero.com, www.kiosk.metanoia.priv.pl oraz www.multimedia.metanoia.priv.pl, prowadzona przez Fundację. Serwis obejmuje w szczególności informacje o działalności Fundacji oraz dane kontaktowe.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

§2
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Fundacja udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu możliwość korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j..), której treścią jest udostępnianie zawartości Serwisu. W ramach serwisu możliwe jest skorzystanie z usługi przekazywania darowizn za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – zasady przekazywania darowizn zostały określone w Regulaminie Przekazywania Darowizn, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Celem skorzystania z powyższej usługi, Użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym oraz niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową).

3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej – co może nastąpić poprzez otwarcie witryny Serwisu. Przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu po jej całkowitym wykonaniu (zakończeniu korzystania z Serwisu).

4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania (malware).

5. W przypadku niezadowolenia z działalności Serwisu, Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: wspolnota@metanoia.priv.pl. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Fundację.

§3
Polityka cookies

 1. Fundacja za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
 1. Fundacja wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.
 1. Korzystanie przez Fundację z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.
 1. Fundacja wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu.
 1. Fundacja wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Użytkowników. W tym zakresie Fundacja korzysta z usługi Google Analytics, w ramach której w chwili otwarcia Serwisu następuje odczytanie, zapisanie i wysłanie na zabezpieczony serwer Google informacji o pochodzeniu użytkowników identyfikowanych na podstawie IP. Google Analytics nie zbiera danych prywatnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na witrynie Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, m.in.:
  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop
  Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
 1. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację określa polityka prywatności, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Fundacji przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników.

 

Załączniki:

 1. Polityka prywatności
 2. Regulamin przekazywania darowizn